Over Wraaksex.nl

Welkom op Wraaksex.nl!
Vreemdgaande vriendinnen, ex-vrouwen die het bed in zijn gedoken met je beste maat, je vriendin die naaktfoto’s van zichzelf naar andere mannen stuurt… je kan het zo gek niet bedenken of het is een reden om wraak te nemen! Op Wraaksex.nl vind je altijd de lekkerste wraakfoto’s en wraakfilmpjes van de heetste ex-vriendinnen.

Ben je zelf ook in de maling genomen door zo’n mokkeltje? Stuur zelf ook je foto’s en filmpjes in om echt goed wraak op haar te nemen. We wensen je in ieder geval veel plezier met alle geile ex-vriendinnen en ex-vrouwen op Wraaksex.nl!

Huisregels
Voordat je reageert op een van onze vele gratis films en foto’s, zijn er een aantal dingen waar je rekening mee moet houden.

Als je op Wraaksex.nl een reactie plaatst wordt je IP-adres opgeslagen. Personen die zich niet aan de regels houden zullen wij op basis van dit IP-adres van de website verbannen. Wraaksex.nl wordt beheerd door een aantal moderators, die naar eigen inzien reacties die niet door de beugel kunnen, kunnen aanpassen en verwijderen. Wraaksex.nl houdt zich echter op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van reacties van onze bezoekers. Daarnaast is het van belang dat je de volgende punten in acht neemt als je besluit mee te doen aan de Wraaksex community:

1) Een reactie plaatsen dat je een bepaalde ex-vriendin of ex-vrouw ergens anders al eerder tegen bent gekomen, wordt niet gewaardeerd.

2) Reacties met linkjes naar eigen commerciele websites (spam) of illegale zaken worden direct verwijderd.

3) Privégegevens van personen mogen onder geen enkele omstandigheid als een reactie op de website worden geplaatst middels een reactie op een van onze berichten.

4) Uw reacties moeten qua taalgebruik correct zijn. Racistische, respectloze of kwetsende berichten zullen dan ook onmiddellijk worden verwijderd.

Bovenstaande regels en voorwaarden kunnen door Wraaksex.nl op elk gewenst moment worden aangepast.